ท่านเป็นลูกค้าประเภท
 
บุคคลธรรมดา บริษัท เอเย่นต์
 
 
   
   
         


กรุณาระบุระดับความพึงพอใจ โดยทำเครื่องหมาย ในช่องประเมินผลความพึงพอใจ


ลำดับ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
เหตุผลประกอบ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่ดี
1
ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจน
2
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
3
ดูแล เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4
กริยามารยาท การใช้วาจาและอัธยาศัยของ เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อประสานงาน(ความเป็นมิตร)
5
ประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการให้บริการ
6
ความรวดเร็วในการรับโทรศัพท์
7
ความสะดวกในการสอบถามราคาและข้อมูลอื่น
ทางโทรศัพท์
8
การตอบ E-mail ที่รวดเร็วและถูกต้องตรงประเด็น
9
การติดตามผลงานหลังการขาย
10
ความน่าประทับใจของการให้บริการ


ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ

กรุณาระบุชื่อพนักงานที่ท่านประทับใจ

รหัสความปลอดภัย
 
 กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับภาพ

บริษัทฯ จะทำการจับสลาก แบบสอบถามเพื่อมอบของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม
กลับหน้าแรก